Sjednice Nadzornog odbora 2017

46. sjednica Nadzornog odbora 17. veljače 2017. godine

981. Verifikacija zapisnika s 45. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 30. prosinca 2016. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom te pripadajuće opreme u jamstvenom roku sa odabranim ponuditeljem Penta d.o.o. Pula
3. Razno

47. sjednica Nadzornog odbora

1. Verifikacija zapisnika s 46. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 17. veljače 2017. godine
2. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-16/01 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka
3. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-16/07 za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja s EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb
4. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 1) Br. 600-04-16/04-1 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb
5. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih zglobnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 2) Br. 600-04-16/04-2 s AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. Hrvatski Leskovac
6. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih midi autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 3) Br. 600-04-16/04-3 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb
7. Razno

48. sjednica Nadzornog odbora

1. Verifikacija zapisnika s 47. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 7. travnja 2017. godine
2. Davanje suglasnosti na Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-17/01 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka
3. Razno

50. sjednica Nadzornog odbora 5. svibnja 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 49. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 28. travnja 2016. godine
2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine
3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2016.
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2016. godinu
5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu /Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/
6. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine
10. Informacija o prijedlogu usvajanja Dodatka IV Sporazuma o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz  11. Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini
12. Razno

53. sjednica Nadzornog odbora 13. lipnja 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 52. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 26. svibnja 2017. godine
2. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave 10 autobusa pogonjeni na stlačeni prirodni plin u iznosu od 20.319.490,00 kn sa HRVATSKOM POŠTANSKOM BANKOM d.d. Zagreb
3. Razno

55. sjednica Nadzornog odbora 9. kolovoza 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 54. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 11. srpnja 2017. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD AUTOTROLEJ d.o.o. ( V izmjene)
5. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2017.godine
6. Razno

56. sjednica Nadzornog odbora 2. listopada 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 55. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 9. kolovoza 2017. godine
2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju: Kvartalno izvješće za Q2/2017. i Polugodišnje izvješće za I-VI/2017.
3. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017. godinu
4. Informacija o Prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine
5. Izvještaj o stanju održavanja voznog parka s prijedlogom mjera za poboljšanje istog
6. Razno

59. sjednica Nadzornog odbora 17. studenog 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 58. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 3. studenog 2017. godine
2. Davanje suglasnosti na Ugovor o otkupu tražbine s pravom regresa sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb
3. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2018. godinu
4. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2017. godine /
5. Razno

2. sjednica Nadzornog odbora 28. prosinca 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 18. prosinca 2017. godine
2. Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2018. godinu
3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
4. Ugovor o kupoprodaji Br. 400-06-17/25 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
5. Dodatak II Ugovora za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS br. 60004-16/05 s PETROL d.o.o. Zagreb
6. Rezultati izbora za predstavnika radnika DARKA ŠPOLJARIĆA u Nadzorni odbor Društva od 4. prosinca 2017. godine
7. Razno

3. sjednica Nadzornog odbora 5. siječnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. prosinca 2017. godine
2. Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
3. Ugovor o osiguranju Br. 600-04-17/03 s CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb
4. Razno

1. sjednica Nadzornog odbora 21. lipnja 2018. godine

1. Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
3. Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-18/02 s ENERGO d.o.o. Rijeka
4. Ugovor o kratkoročnom kreditu Broj 1100388041 – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
6. Razno

2. sjednica Nadzornog odbora 27. lipnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. lipnja 2018. godine
2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2017. godinu
5. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu
8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine
9. Razno

3. sjednica Nadzornog odbora 24. srpnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. lipnja 2018. godine
2. Aneks I. Ugovoru za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
3. Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 600-06-17/71 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka
4. Razno

4. sjednica Nadzornog odbora 28. kolovoza 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 24. srpnja 2018. godine
2. Prethodna suglasnost na Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika
3. Razno

5. sjednica Nadzornog odbora 10. rujna 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. kolovoza 2018. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2018. godine (I-III/2017.)
3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2018. godine (I-VI/2017.)
4. Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika s primjenom od 1. rujna 2018. godine
5. Način pružanja komunalne usluge
6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2018. godinu
7. Razno

6. sjednica Nadzornog odbora 19. listopada 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 10. rujna 2018. godine
2. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine /Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke /Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Informacija o opozivu direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. /Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
5. Informacija o izboru i imenovanju direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. /Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
6. Razno

8. sjednica Nadzornog odbora 20. studenog 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 31. listopada 2018. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine (I-IX/2017.)
3. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka
4. Ugovor o faktoringu sa Splitska banka d.d. Split i Ugovor o ustupanju tražbine sa Splitska banka d.d. Split i Grad Rijeka
5. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Privremenog Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu
6. Razno

9. sjednica Nadzornog odbora 20.. prosinca 2018. godine

1.    Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 20. studenog 2018. godine
2.    Privremeni Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu
3.    Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu
4.    Aneks II. Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
5.    Razno

 

10. sjednica Nadzornog odbora 27. prosinca 2018. godine

1. Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
2. Ugovor o javnoj nabavi prigradskih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (Grupa 3.) Br. 01-VV-18-3 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb

11. sjednica Nadzornog odbora 21. siječnja 2019. godine

1. Ugovor o javnoj nabavi gradsko/prigradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (Grupa 1.) Br. 01-VV-18-1 s AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o., 10251 Hrvatski Leskovac
2. Privremeni plan nabave za 2019. godinu za KD Autotrolej

12. sjednica Nadzornog odbora 11. veljače 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 20. prosinca 2018. godine
2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. prosinca 2018. godine
3. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 21. siječnja 2019. godine
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD AUTOTROLEJ d.o.o. (VI izmjene)
5. Izvještaj o povećanju troškova održavanja vozila i velikih kvarova za 2018. na zahtjev Nadzornog odbora
6. Izmjena sistematizacije Društva KD Autotrolej d.o.o. i koeficijenata radnih mjesta /Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
7. Razno

13. sjednica Nadzornog odbora 14. veljače 2019. godine

1. Okvirni sporazum za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS Br. 03-VV18 s ADRIA OIL d.o.o. 51215 Kastav, INA – Industrija nafte d.d. Zagreb i PETROL d.o.o. Zagreb
2. Ugovor o nabavi robe Br. 03-VV-18-1 s ADRIA OIL d.o.o. 51215 Kastav

14. sjednica Nadzornog odbora 25. veljače 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 11. veljače 2019. godine
2. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 14. veljače 2019. godine
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 400-06-15/06 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka

Skip to content