Sjednice Nadzornog odbora 2018

3. sjednica Nadzornog odbora 5. siječnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. prosinca 2017. godine
2. Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
3. Ugovor o osiguranju Br. 600-04-17/03 s CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb
4. Razno

1. sjednica Nadzornog odbora 21. lipnja 2018. godine

1. Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
3. Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-18/02 s ENERGO d.o.o. Rijeka
4. Ugovor o kratkoročnom kreditu Broj 1100388041 – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
6. Razno

2. sjednica Nadzornog odbora 27. lipnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. lipnja 2018. godine
2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2017. godinu
5. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu
8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine
9. Razno

3. sjednica Nadzornog odbora 24. srpnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. lipnja 2018. godine
2. Aneks I. Ugovoru za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
3. Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 600-06-17/71 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka
4. Razno

4. sjednica Nadzornog odbora 28. kolovoza 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 24. srpnja 2018. godine
2. Prethodna suglasnost na Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika
3. Razno

5. sjednica Nadzornog odbora 10. rujna 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. kolovoza 2018. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2018. godine (I-III/2017.)
3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2018. godine (I-VI/2017.)
4. Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika s primjenom od 1. rujna 2018. godine
5. Način pružanja komunalne usluge
6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2018. godinu
7. Razno

6. sjednica Nadzornog odbora 19. listopada 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 10. rujna 2018. godine
2. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine /Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke /Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Informacija o opozivu direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. /Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
5. Informacija o izboru i imenovanju direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. /Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
6. Razno

8. sjednica Nadzornog odbora 20. studenog 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 31. listopada 2018. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine (I-IX/2017.)
3. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka
4. Ugovor o faktoringu sa Splitska banka d.d. Split i Ugovor o ustupanju tražbine sa Splitska banka d.d. Split i Grad Rijeka
5. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Privremenog Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu
6. Razno

9. sjednica Nadzornog odbora 20.. prosinca 2018. godine

1.    Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 20. studenog 2018. godine
2.    Privremeni Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu
3.    Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu
4.    Aneks II. Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
5.    Razno

 

10. sjednica Nadzornog odbora 27. prosinca 2018. godine

1. Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
2. Ugovor o javnoj nabavi prigradskih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (Grupa 3.) Br. 01-VV-18-3 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb

Skip to content