Sjednice Nadzornog odbora 2021

47. sjednica Nadzornog odbora 17. ožujka 2021. godine

1. Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog
prijevoza putnika
2. Anex 1. Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika s TD RIJEKA plus d.o.o.
3. Popunjavanje radnog mjesta temeljem Anexa 1. Sporazumu o preuzimanju
djelatnosti i radnika s TD RIJEKA plus d.o.o.
4. Odluka broj 209 o izmjeni Odluke broj 194 donesenoj na 45. sjednici Nadzornog
odbora održane dana 12. veljače 2021. godine

48. sjednica Nadzornog odbora 29. ožujka 2021. godine

1. Okvirni sporazum za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS na razdoblje od
dvije godine, ev.br. nabave 01-VV-20 s INA-Industrija nafte d.d. Zagreb
2. Ugovor o nabavi robe Br. 01-VV-20-1 za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL
BS s INA-Industrija nafte d.d. Zagreb
3. Aneks 1. Ugovora o kreditu broj 9600015821 s Istarskom kreditnom bankom
Umag d.d.

49. sjednica Nadzornog odbora 28. travnja 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 46. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 10.ožujka 2021. godine
2. Verifikacija zapisnika s 47. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 17. ožujka 2021. godine
3. Verifikacija zapisnika s 48. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 29. ožujka 2021. godine
4. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu
6. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2020. godinu
6.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
6.2. Godišnje izvješće za 2020. godinu
7. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2020. godinu
8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
9. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu
10. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2020. godine
11. Informacija o prijedlogu konačnog obračuna subvencije za 2020. godine
12. Informacija o Odluci o korištenju sredstava za razvoj za tekuće poslovanje u 2020. godini
13. Razno

50. sjednica Nadzornog odbora 20. svibnja 2020. godine

1. Prethodna suglasnost na Ugovor o okvirnom kreditu broj: 1100388041 s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

51. sjednica Nadzornog odbora 27. svibnja 2021. godine

1. Informacija o Sporazumu o načinu podmirenja potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke
2. Informacija o Ugovoru o plaćanju razlike subvencije za pokriće gubitaka iz 2018. godine s Gradom Rijeka

52. sjednica Nadzornog odbora 15. lipnja 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 49. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 28. travnja 2021. godine
2. Verifikacija zapisnika s 50. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 20. svibnja 2021. godine
3. Verifikacija zapisnika s 51. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 27. svibnja 2021. godine
4. Ugovor o cesiji – tuzemni regresni broj: 5701086052 s Erste&Steiermärkische
bank d.d. Rijeka i Gradom Rijekom i Ugovor o ustupu potraživanja – tuzemni
regresni broj: 5701086052 s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
5. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnog mjesta: vozač autobusa
(15 izvršitelja), temeljem javnog natječaja
6. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnog mjesta: prodavač 1 (1 izvršitelj),
temeljem javnog natječaja
7. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2021. godine
8. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u okviru Operativnog
programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. za nabavu novih 37 autobusa
putem projekta Nabava novih autobusa za KD Autotrolej d.o.o.
9. Razno

53. sjednica Nadzornog odbora 22. srpnja 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 52. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 15. lipnja 2021. godine
2. Ugovor o nabavi robe Br. 400-06-21/37 s Energo d.o.o.
3. Anex 1. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila Br. 400-06-21/24-1
s RIJEKA plus d.o.o.
4. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnog mjesta: vozač autobusa
(10 izvršitelja), temeljem javnog natječaja
5. Razno

54. sjednica Nadzornog odbora 30. kolovoza 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 53. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 22. srpnja 2021. godine
2. Police osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. za razdoblje 31.8.2021. godine –
30.11.2021. godine
3. Anex 1. Ugovora o nabavi usluge Br. 11-MV-20 s PENTA d.o.o.
4. Odluka o isplati jednokratne stimulacije na plaći radnicima koji posjeduju
EU digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID 19
5. Razno

55. sjednica Nadzornog odbora 28. rujna 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 54. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 30. kolovoza 2021. godine
2. Odluka o odabiru i Ugovor za predmet nabave Usluga održavanja i nadogradnje
informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom, održavanje
programskog rješenja za izradu kartica i upis prava, ev.br. nabave 09-MV-21 s
Penta d.o.o.
3. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2021. godinu
4. Razno

56. sjednica Nadzornog odbora 2. studenog 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 55. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 28. rujna 2021. godine
2. Davanje suglasnosti na odluke o odabiru nakon provedenog postupka javne
nabave za ukupno 37 nova autobusa te prethodne suglasnosti na zaključenje
odgovarajućih ugovora i to:
a) na Odluku o odabiru za Grupu 1. za zglobne gradske niskopodne autobuse
Br. 143-VV-21-1 kojom se odabire ponuda ponuditelja Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca te prethodnu suglasnost na Ugovor o nabavi s istimponuditeljem u iznosu od 19.364.800,00 kn bez PDV-a,
b) na Odluku o odabiru za Grupu 2. za solo gradske niskopodne autobuse
Br. 143-VV-21-2 kojom se odabire ponuda ponuditelja Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca te prethodnu suglasnost na Ugovor o nabavi s istim ponuditeljem u iznosu od 13.725.600,00 kn bez PDV-a,
c) na Odluku o odabiru za Grupu 3. za solo gradsko/prigradske
poluniskopodne autobuse Br. 143-VV-21-3 kojom se odabire ponuda ponuditelja
Autobus d.o.o. iz Zagreba te prethodnu suglasnost na Ugovor o nabavi s istim
ponuditeljem u iznosu od 17.291.520,00 kn bez PDV-a i
d) na Odluku o odabiru za Grupu 4. za midi prigradske autobuse Br. 143-VV21-4 kojom se odabire ponuda ponuditelja Autobus d.o.o. iz Zagreba te prethodnu
suglasnost na Ugovor o nabavi s istim ponuditeljem u iznosu od 9.597.280,00 kn bez
PDV-a.
3. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje Aneksa 2. Ugovora o kreditu broj
9600015466 s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.
4. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje Ugovora o sufinanciranju
provedbe EU projekta Ref. Br. JPF.2020.-6.519. s Ministarstvom regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije
5. Stavljanje van snage Odluke o obvezi ishodovanja prethodne suglasnosti
Nadzornog odbora za popunu upražnjenih radnih mjesta predviđenih
Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
KD Autotrolej d.o.o.
6. Izvješće direktora o pripremama za izradu Smjernica za izradu Plana poslovanja
za 2022. godinu
7. Razno

57. sjednica Nadzornog odbora 30. studenog 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 56. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 2. studenog 2021. godine
2. Police osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. za razdoblje 30.11.2021. godine –
28.2.2022. godine
3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2021. godine
4. Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2021. godinu
5. Razno

58. sjednica Nadzornog odbora 14. prosinca 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 57. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
održane 30. studenog 2021. godine
2. Model obračuna subvencije za 2022. godinu
3. Smjernice za izradu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2022. godinu
4. Anex 3. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog
prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje,
Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice
i Općine Matulji
5. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika
6. Dopis resornom Ministarstvu i Primorsko-goranskoj županiji vezano za
financiranje javnog prijevoza
7. Razno

59. sjednica Nadzornog odbora 29. prosinca 2021. godine

1.Verifikacija zapisnika s 58. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 14. prosinca 2021. godine
2. Informacija o Smjernicama za izradu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2022. godinu usvojenim na 3. sjednici Skupštine Društva održanoj dana 23.12.2021. godine
3. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2022. godinu
4. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu
5. Informacija o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel
6. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora
7. Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u KD Autotrolej d.o.o.
8. Informacija o izboru predstavnika radnika u Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o.
9. Razno

Skip to content