20. sjednica Skupštine društva 5. svibnja 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2016. godine
2. Razmatranje i usvajanje Dodatka IV Sporazuma o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz
3. Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2016. godinu
5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu
6. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine
10. Razno

1. sjednica Skupštine društva 4. listopada 2017. godine

1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva
4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2017. godinu
5. Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine
6. Razno