Organi društva

Skupština

Marko Filipović – predsjednik Skupštine KD Autotrolej
Skupština je najviši organ Društva kojeg čini po jedan predstavnik osnivača Društva neovisno o visini poslovnih udjela.

Članovi skupštine društva

Grad Rijeka – Marko Filipović – predsjednik
Grad Bakar – Tomislav Klarić – član
Grad Kastav – Matej Mostarac – član
Grad Kraljevica – Dalibor Čandrlić – član
Grad Opatija – Fernando Kirigin – član
Općina Viškovo – Sanja Udović – član
Općina Kostrena – Dražen Vranić – član
Općina Čavle – Ivana Cvitan Polić – član
Općina Jelenje – Robert Marčelja – član
Općina Klana – Željka Šarčević Grgić – član
Općina Matulji – Vedran Kinkela – član

Nadzorni odbor

Ivo Simper – predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova i zastupa Društvo prema Upravi i sastoji se od pet (5) članova.

Članovi nadzornog odbora

Ivo Simper – Grad Rijeka – predsjednik
Nikolina Gulić – Grad Rijeka- zamjenik
Darko Tonković – Općina Kostrena – član
Miljenko Kalčić – Općina Klana – član
Mateo Mavrić – KD Autotrolej – član

UPRAVA DRUŠTVA

Robert Mrvčić, dipl.ing.  – direktor Društva
Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog natječaja.

Skip to content