Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15 i 69/22svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

 • na za to predviđenom obrascu
 • e-mailom na adresu autotrolej@autotrolej.hr, čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu KD Autotrolej d.o.o., Službenik za informiranje, Školjić 15, 51 000 Rijeka
 • telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona 051/311-410, svakog radnog dana od 8 do 16 sati

Službenik za informiranje – Kristina Prijić

Adresa:
Školjić 15, 51000 Rijeka
Internet: http://www.autotrolej.hr/
Telefon: 051 311 410
Fax: 051 330 330
Email:  autotrolej@autotrolej.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8:00 – 16:00

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za pristup informacijama – obrazac

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na sljedećem linku:
https://dgu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Pristup%20informacijama/Sluzbenica%20za%20informiranje//OCR%20Zahtjev%20za%20ponovnu%20uporabu%20informacija.pdf

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (“Narodne novine”, br.85/15.)

Skip to content