KD Autotrolej d.o.o. Rijeka zajedničko je Društvo Grada Rijeke, kao većinskog vlasnika, i osam susjednih gradova i općina i to: Grad Rijeka 82,81%, Grad Bakar 2,73%, Općina Čavle 3,25%, Općina Jelenje 1,79%, Grad Kastav 1,67 % Općina Klana 1,27%, Općina Viškovo 2,25%, Općina Kostrena 2,65%, Grad Kraljevica 0,83% i Općina Matulji 0,75%.

Mreža linija KD Autotrolej proteže se i na područje Općine Lovran, te Grada Opatije, kao i Općine Mošćenička Draga s kojima su međusobni odnosi regulirani Ugovorom o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju gradskog i prigradskog prometa.

Svoja prava vlasnici ostvaruju preko organa Društva, a to su Skupština, Nadzorni odbor i direktor. Skupštinu Društva čine po jedan predstavnik osnivača, a predsjednik Skupštine predstavnik je Grada Rijeke, koji posjeduje većinski vlasnički udio u kapitalu Društva.

U Nadzorni odbor, koji je sastavljen od pet članova, Gradsko vijeće Grada Rijeke, kao većinski vlasnik, predlaže tri člana, od kojih je jedan član iz redova radnika u Društvu, a po jednog člana predlaže Općina Klana, zastupajući Općinu Viškovo i Grad Kastav, te jednog člana Općina Kostrena zastupajući gradove Bakar i Kraljevicu, te općina Čavle i Jelenje.

Organizacija KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sastoji se od Uprave Društva i 3 većih organizacijskih cjelina (službi).

Organizacijska struktura KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

  • UPRAVA DRUŠTVA
  • ZAJEDNIČKI POSLOVI
  • SLUŽBA PROMETA
  • SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA

kd-at_shema

UPRAVA DRUŠTVA

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog natječaja.

DIREKTOR

Alberto Kontuš, dipl.oec.
Zastupa interese KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.
Tel: +385 (51) 311 555; Fax: +385 (51) 330 330; +385 (51) 311 550
E-mail: direktor@autotrolej.hr

URED DIREKTORA

Specijalist za odnose s javnošću
Kristina Prijić, prof.
TeL: +385 (51) 564-431;

SLUŽBA PROMETA

Služba prometa zadužena je za prijevoz putnika u javnom gradskom i županijskom prometu, za planiranje i organizaciju prometa, te za povećanje razine kvalitete usluga u cilju povećanja zadovoljstva korisnika.

SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA

Služba održavanja zadužena je za kontrolu ispravnosti vozila i tehnologiju održavanja.

ZAJEDNIČKI POSLOVI

Služba zajedničkih poslova objedinjuje poslove nužne za funkcioniranje KD Autotrolej.


Organizacijska struktura (23.03.2016.)

Šifra radnog mjesta Naziv radnog mjesta
10-00-00 UPRAVA DRUŠTVA
10-00-01 Direktor
10-10-00 URED DIREKTORA
11-00-01 Tajnica
11-00-02 Poslovni tajnik
11-00-03 Pomoćnik direktora
11-00-04 Savjetnik direktora
11-00-07 Ekspert za praćenje poslovnih procesa i analitiku
10-20-00 ZAJEDNIČKI POSLOVI
12-00-01 Referent urudžbenog zapisnika
12-00-02 Referent zaštite
12-00-03 Samostalni referent
12-00-04 Referent za komercijalne poslove
12-00-06 Referent 1
12-00-07 Referent 2
12-00-08 Kotlovničar
12-00-09 Suradnik PPZ
20-00-00 SLUŽBA PROMETA
20-00-01 Rukovoditelj Službe prometa
20-00-02 Stručni suradnik za promet
20-10-10 ODJEL PROMETA
21-10-02 Voditelj odjela prometa
21-10-01 Koordinator prometa
21-10-03 Prometnik 1
21-10-04 Dispečer
20-10-11 GRUPA ZA PRIJEVOZ
21-11-03 Vozač autobusa
21-11-04 Vozač instruktor
21-11-05 Vozač autobusa 01
20-10-12 GRUPA ZA RASPORED I OBRADU PROMETNE DOKUMENTACIJE
21-12-01 Referent za raspored vozača
21-12-02 Referent podrške prometa
20-10-20 ODJEL TEHNOLOGIJE PROMETA
21-20-01 Voditelj Odjela tehnologije prometa
21-20-03 Ekspert organizacije prijevoza
21-20-02 Referent za optimizaciju i podršku
20-10-21 GRUPA RAZVOJA I OPTIMIZACIJE
21-21-01 Samostalni projektant optimizacije
21-21-02 Projektant optimizacije
21-21-03 Referent optimizacije
20-10-22 GRUPA TEHNOLOGIJE
21-22-01 Samostalni tehnolog prometa
21-22-02 Tehnolog prometa
21-22-03 Referent tehnologije
21-22-04 Referent tehnologije 1
21-22-05 Referent tehnologije 2
90-00-00 SLUŽBA  PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA
90-00-01 Voditelj  Službe  pripreme i kontrole održavanja
90-00-10 GRUPA KONTROLE ULAZA
90-10-01 Referent kontrole ulaza
90-10-00 ODJEL KONTROLE I ISPRAVNOSTI VOZILA
91-00-01 Glavni poslovođa
91-00-02 Tehnički kontrolor 01
91-00-06 Tehnički kontrolor 02
91-00-04 Kontrolor nivoa tekućina vozila i nadoliv goriva
91-00-05 Točioc-mazač
90-20-00 ODJEL TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA
92-00-01 Glavni inženjer održavanja
92-00-02 Tehnolog 01
92-00-03 Tehnolog 02
92-00-04 Inženjer održavanja 01
92-00-05 Inženjer održavanja 02
92-00-06 Samostalni referent
92-00-07 Referent