Organizacijska struktura

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka zajedničko je Društvo Grada Rijeke, kao većinskog vlasnika, i deset susjednih gradova i općina i to: Grad Rijeka 82,19%, Grad Bakar 2,71%, Općina Čavle 3,22%, Općina Jelenje 1,77%, Grad Kastav 1,66% Općina Klana 1,26%, Općina Viškovo 2,24%, Općina Kostrena 2,63%, Grad Kraljevica 0,83% , Općina Matulji 0,75%, te Grad Opatija 0,75%.

Mreža linija KD Autotrolej proteže se i na područje Općine Lovran, kao i Općine Mošćenička Draga s kojima su međusobni odnosi regulirani Okvirnim ugovorm o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza.

Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza

Svoja prava vlasnici ostvaruju preko organa Društva, a to su Skupština, Nadzorni odbor i direktor. Skupštinu Društva čine po jedan predstavnik osnivača, a predsjednik Skupštine predstavnik je Grada Rijeke, koji posjeduje većinski vlasnički udio u kapitalu Društva.

U Nadzorni odbor, koji je sastavljen od pet članova, Gradsko vijeće Grada Rijeke, kao većinski vlasnik, predlaže dva člana, a po jednog člana predlaže Općina Klana, zastupajući Općinu Viškovo i Grad Kastav, te jednog člana Općina Kostrena zastupajući gradove Bakar i Kraljevicu, te općina Čavle i Jelenje, dok je jedan član predstavnik radnika Društva.

Organizacija KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sastoji se od Uprave Društva i 4 većih organizacijskih cjelina (službi).

Organizacijska struktura KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

  • UPRAVA DRUŠTVA
  • ZAJEDNIČKI POSLOVI
  • SLUŽBA PROMETA
  • SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA

UPRAVA DRUŠTVA

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog natječaja.

DIREKTOR

Alberto Kontuš, dipl.oec.
Zastupa interese KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.
Tel: +385 (51) 311 555; Fax: +385 (51) 330 330; +385 (51) 311 550
E-mail: direktor@autotrolej.hr

URED DIREKTORA

Ekspert za odnose s javnošću
Kristina Prijić, prof.
Tel: +385 (51) 311-401;

SLUŽBA PROMETA

Služba prometa zadužena je za prijevoz putnika u javnom gradskom i županijskom prometu, za planiranje i organizaciju prometa, te za povećanje razine kvalitete usluga u cilju povećanja zadovoljstva korisnika.

SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA

Služba održavanja zadužena je za kontrolu ispravnosti vozila i tehnologiju održavanja.

ZAJEDNIČKI POSLOVI

Služba zajedničkih poslova objedinjuje poslove nužne za funkcioniranje KD Autotrolej.

Skip to content