Strategija društva 2019.-2022.

Strategija razvoja

Komunalno društvo AUTOTROLEJ d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka organizirano je u svrhu
obavljanja javnog prijevoza putnika na teritoriju 13 jedinica lokalne samouprave. Javni
prijevoz putnika jedan je od temeljnih čimbenika odvijanja i kvalitete gradskog života koji
osigurava uvjete za razvoj kolektivnog načina prijevoza te omogućava zadovoljivu mobilnost
za sve korisnike u osnovnim funkcijama organizacije života, kako bi se omogućio prijevoz
putnika za obavljanje njihovih svakodnevnih, radnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti.
Svrha prometne politike je promicanje sigurnosti, učinkovitosti i dostupnosti prometnih
usluga krajnjim korisnicima uz optimalno korištenje prostorne strukture s ciljem održivog
razvoja prometnog sustava i zaštite okoliša.

Prometna politika, kao cjelokupan odnos grada prema prometnom sustavu, konzistentan je
međusobni odnos ciljeva, instrumenata i nositelja zadataka, kojima treba osigurati takvo
ustrojstvo i funkcioniranje prometnog sustava koji će omogućiti da prometni sustav trajno i
uspješno izvršava ulogu što mu pripada kao dijelu gospodarstva.
KD Autotrolej snosi društvenu odgovornost prema dobrobiti i interesima zajednice u kojima
posluje te prema svim zainteresiranim stranama te je predana kontinuiranom dijalogu kroz
otvorenu i transparentnu komunikaciju izvješćivanjem svojih vlasnika, regulatornih i državnih
institucija, lokalnih zajednica, poslovnih partnera i korisnika.

Misija

Misija KD Autotroleja je u suradnji sa osnivačima, a u djelokrugu prenesenih ovlasti za
obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza pružanje kvalitetne usluge prijevoza putnika
uz aktivnosti na kontinuiranom poboljšavanju njezine kvalitete, dostupnosti, pristupačnosti,
udobnosti i sigurnosti te stalna briga o svim korisnicima usluga i zadovoljstvu radnika te
povećanje ekološke svijesti građana i njihovu preorijentaciju na korištenje svih oblika javnog
gradskog prijevoza.

Vizija

Vizija KD Autotroleja postati centar poslovne izvrsnosti na hrvatskom tržištu javnog
prijevoza putnika, odnosno sa stajališta organizacije postati prepoznatljiv po sustavu
vrijednosti, modelima i pravilima koji za interes imaju dugoročno povoljnu tržišnu poziciju,
odnosno zadovoljne korisnike, motivirane zaposlenike, usmjerene na aktivno sudjelovanje u
izgradnji i unapređenju sustava kvalitete , optimalnosti i očuvanju okoliša s minimiziranje
negativnih i maksimiziranjem pozitivnim utjecaja na okolinu za osiguranje održivog razvitka.

Ciljevi

Prijevoz putnika ne može biti cilj za sebe, već on predstavlja sredstvo kojim se postižu
određeni ciljevi društvene zajednice. Prema tome ciljevi plana razvoja JPP-a ne mogu biti u
suprotnosti s ciljevima društveno-ekonomskog razvoja određene gradske aglomeracije, već
oni moraju biti usklađeni sa društveno-ekonomskim ciljevima izraženim u društvenom planu.
U prometnim ciljevima u kojima trebaju biti izražena kako strategijska opredjeljenja
društvene zajednice u prometnoj politici, tako i interesi korisnika i organizatora prijevoza,
treba biti izražena politika prema JPP-u, posebno ograničenje funkcije između ove vrste
prijevoza i individualnog, kao i želje u pogledu poboljšanja kvalitete JPP-a i njegove
atraktivnosti. Iz navedenog već proizlazi određena logična hijerarhija ciljeva. Iz razloga što
ciljevi kao određena strategijska opredjeljenja iskazuju načelno određene želje, potrebno je
da se one bolje definiraju preko zadataka, a još detaljnije mjerama, odnosno zahtjevima.

Ciljevi za ostvarenje zadane strategije

Podizanje razine kvalitete i sigurnosti usluge

Za KD Autotrolej kvaliteta je danas dominirajući problem upravljanja i jedan od ključnih
elemenata strategije društva. U društvu na osiguranju kvalitete usluga moraju biti doslovce
uključene sve funkcije i svi radnici. Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim
fazama procesa, te u svim postupcima pružanja usluga i na svakom radnom mjestu.
Zadanu razinu kvalitete i njeno poboljšanje moguće je postići :

 • trajnom kontrolom,
 • stalnim otklanjanjem uzroka nekvalitete,
 • kontinuirano prilagođavanje organizacije i načina upravljanja utjecajima okruženja,
 • unapređenje postojećih paketa usluga,
 • prilagođavanje potrebama korisnika uvođenjem novih paketa usluga,
 • kontinuirano prilagođavanje i uvođenje novih linija sukladno prijevoznoj potražnji,
 • daljnje unapređenje noćnih linija u JPP,
 • provedbom preventivnih mjera koje uključuju kontinuirano motiviranje, educiranje te stručna izobrazba i osposobljavanje zaposlenika,
 • uvođenje moderne tehnike i tehnologije.

Pravo mjerilo kvalitete pruženih usluga je ocjena koju o njima daje korisnik, a on će, kao
nepogrešiv arbitar, odrediti onu poziciju koja joj objektivno na tržištu pripada. Kvaliteta
usluge ocjenjuje se kroz tzv. trenutke istine (moments of truth) suočavanja onoga koji nudi
uslugu i korisnika/putnika. Ti trenuci istine su brojni i ključni kontakti između
korisnika/putnika i onoga koji nudi uslugu, a u organizaciji JPP događaju se na različitim
razinama gdje svi zajedno, kako zaposleni tako i korisnici/putnici, suostvaruju uslugu.
Najveći zahtjev putničkog prijevoza je sigurnost i to sigurnost koja pokriva područje
prometne sigurnosti i sigurnosti okruženja – radne okoline.

Povećanje efikasnosti poslovanja, zadovoljstva korisnika i zaposlenika

Za KD Autotrolej zadovoljan putnik je lojalan putnik i društvo mora učiniti sve da svoje
potencijalne korisnike usluge učini stvarnim korisnicima, a svoje trenutne korisnike stalnim
korisnicima. Zadovoljan putnik je besplatna reklama za KD Autotrolej i time je društvo
manje osjetljivo na pojavu poremećaja u prijevozu. Zadovoljan korisnik govori o svome
zadovoljstvu nekolicini, dok će nezadovoljan korisnik o svome nezadovoljstvu govoriti puno
većem broju ljudi. Pri ocjenjivanju zadovoljstva putnika treba stalno voditi računa o nekoliko
parametara:

 • zadovoljstvo je dinamičan proces, koji se stalno mijenja, s obzirom na stupanj
  zadovoljenja zahtijeva, na promjene u očekivanjima, na promjene u subjektivnom i
  objektivnom okruženju putnika,
 • ne postoji univerzalno, opće zadovoljstvo putnika, nego je to množina
  pojedinačnih zadovoljstava koje tek svojim ukupnim djelovanjem daju zadovoljstvo
  putnika kao pojedinca. Zadovoljstvo putnika (kao grupe) je prosjek pojedinačnih
  očekivanja i emocija.

Uspostava ekološki održivog sustava javnog prijevoza

Cilj je razvoja održivog sustava javnog prijevoza uspostava prometnog sustava koji će
ispunjavati i ekološke kriterije.
Grad Rijeka je, sukladno europskoj strategiji 20x20x20, putem Akcijskog plana energetski
održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP) definirao energetsku učinkovitost kao jedan od
primarnih zadataka (dokument je usvojen 2010. godine).
KD Autotrolej u sklopu smjernica SEAP-a i ekološke osviještenosti, planira i izrađuje
modalitete razvoja voznog parka , u cilju smanjenja troškova goriva i zaštite okoliša.
Kako bi prometni sustav bio održiv, potrebno je promovirati čista i energetski učinkovita
vozila i to:

 • smanjenje emisija CO2 javnog prijevoza,
 • obuka vozača za eko vožnju,
 • uvođenje hibridnih i električnih autobusa u javni gradski prijevoz,
 • pregradnja autobus sa pogona na dizel gorivo na pogon kombinacije dizel/UNP,
 • nastavak uvođenja plinskih autobusa (SPP) u javni gradski prijevoz.

Preseljenje servisno – garažnog prostora sa lokacije Školjić

KD Autotrolej će postojeće servisno – garažne prostore, koji trenutno ne zadovoljavaju
kako prostorne tako i funkcionalne zahtjeve, preseliti na novu lokaciju. Projektom će se kroz
osiguranje odgovarajućeg parkirališnog prostora i servisnog prostora za autobuse povećati
ekonomičnost, učinkovitost i kvaliteta javnog gradskog prijevoza, a samim time i mogućnost
ostvarenja dodatnih prihoda.

Razvijanje integriranog prijevoza

Ubrzani tehnološki razvoj i nove znanstvene spoznaje u domeni JPP iniciraju prilagodbu KD
Autotrolej novim tržišnim uvjetima poslovanja temeljenu na algoritmu institucionalno i
logistički integriranog prijevoza.
Sinergijsko funkcioniranje prijevoznih podsustava treba tretirati kao model optimalne
prijevozne ponude na području zahvata JPP-a u vrlo složenim uvjetima poslovanja i to kroz:

Uvođenje brze gradske željeznice u JPP

Provođenje reorganizacije javnog prijevoza uključujući u sustav i brzu gradsku željeznicu,
kako bi se postigao integrirani javni prijevoz na području grada i gravitacijskom području.
Javni gradski prijevoz i dalje bi se temeljio na prijevozu autobusima, a željeznički bi sustav
značio novu kvalitetu i nadogradnju postojećeg sustava.

Park & Ride sustav

Daljnji razvoj parkirališno-garažnog sustava temelji se na integraciji prometnih sustava
javnoga gradskog prijevoza i sustava javnih parkirališta. S ciljem pozitivne distribucije
parkirališnih kapaciteta na šire područje oko središta grada i rasterećenja gradskog središta,
planira se postupna primjena Park & Ride sustava koji djeluje po principu „parkiraj i vozi se“.
Bit je sustava mreža dobro uređenih i lako pristupačnih parkirališnih lokacija, uz ključne
komunikacije oko grada koje su sa središtem grada povezane brzim i čestim autobusnim
vezama (autobusi i minibusevi), pri čemu atraktivna cijena parkirališne karte uključuje i vožnju
javnim gradskim prijevozom. Pritom se vozačima više isplati parkirati na jeftinim obodnim
parkiralištima i do raznih se lokacija u središtu grada voziti autobusima JPP-a, nego tražiti
slobodno parkirališno mjesto i plaćati puno skuplje parkiranje u užemu gradskom središtu.

Unapređenje biciklističkog sustava

Povećanje korištenja javnih bicikli kao dijela integriranog prometnog sustava, kao optimalna
nadopuna oblicima javnog gradskog prijevoza. Cilj je osigurati dovoljan broj bicikli za
korisnike, potaknuti ih na eko vožnju, smanjiti broj automobila u gradskom središtu te samim
time rješavaju se prometni problemi te se pozitivno utječe na okoliš. Dugoročni cilj je razvoj
organizirane mreže stanica na svakom koraku s ciljem maksimalne dostupnosti korisnicima.
Biciklistički promet je kao komponenta /podsustav JPP-a jedan od najznačajnijih održivih
oblika ostvarivanja prihvatljive razine mobilnosti građana i održivog razvoja gradova

Daljnji razvoj ITS i AUP sustava u upravljanje i nadziranje JPP-a te informiranje putnika

Implementacija načela integrativnosti, interoperabilnosti i održivosti u prometnoj politici nužno pretpostavlja aplikaciju ITS rješenja u svim fazama prometnog inženjerstva – od planiranja, projektiranja, izgradnje do organizacije i eksploatacije te u svim segmentima prometnog sustava – od razvoja prometnica i vozila, transportnih terminala do sustava upravljanja prometom. Upravljanje tokovima na integriranoj prometnoj mreži primjenom inteligentnih transportnih sustava izazov je, ali i nužna strategijska opcija. Izgradnjom sustava AUP stvorena je suvremena tehnološka platforma otvorena za daljnje nadogradnje, kao što je prednost autobusima javnoga gradskog prijevoza na raskrižjima, odnosno povećanje brzine prometovanja kroz grad, širenje sustava video nadzora nad prometnicama, pružanje informacija o trenutačnom stanju u prometu i parkiranju te automatizirane dojave o svim izvanrednim stanjima u prometu. Integracija sustava AUP i sustava JPP radi maksimalne koordinacije i povećanja atraktivnosti JPP-a. Korištenjem mogućnosti ITS sustava te integracijom s cjelovitim prometnim rješenjima ITS-a na području javnog gradskog prijevoza omogućuje i bolju informiranost putnika na stajalištima u realnom vremenu , kao i davanje informacija u vizualnom i akustičnom obliku.

Daljnji razvoj IT

Sposobnost razvijanja i prihvaćanja novih tehnologija pokazuje vitalnost društva i njegovu sposobnost da se mijenja u skladu sa novim načinima rada i života, kao i sa novim povijesnim okruženjem i kretanjima. Primjena novih i razvoj postojećih informacijskih tehnologija u svim segmentima društva smanjit će troškove uvođenjem mehanizma kontrole, povećati efikasnost i unaprijediti cjelokupno poslovanje.

Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i kontinuirano praćenje natječaja u svrhu mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU-fondova

Jačanje istraživačke i inovacijske infrastrukture i kapaciteta za razvoj , razvoj veza i sinergija između poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora u području razvoja usluga, tehnološkog transfera, socijalne inovacije u pružanju javne usluge prijevoza. Kontinuirano praćenje natječaja u svrhu mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU – kroz kohezijski fond koji je namijenjen sufinanciranju projekata u prometu i gradskom prijevozu koji rezultiraju niskom emisijom CO2, sufinanciranju zaštite okoliša, sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti i obnovljive energije.

Unapređenje korporativnog imidža

Korporativni imidž društva rezultat je interakcije svih iskustava, dojmova, vjerovanja i osjećaja koje javnost ima o društvu. Preko korporativnog imidža KD Autotrolej mora pokazati javnosti što je ono, što i kako radi, za što se zalaže, koje su njegove usluge, korisnici, ekonomski pokazatelji i kakva je njegova reputacija. Pri stvaranju i unapređenju imidža KD Autotrolej mora voditi računa o poslovnoj politici, organizacijskoj strukturi i organizacijskoj kulturi, tržišnom identitetu, imidžu prijevozne usluge, vizualnom identitetu kao i imidžu zaposlenika poglavito onih koji su direktno u funkciji pružanja usluga.

Edukacija zaposlenika

Osiguranje i razvijanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja te poticanje razvijanja motivirajućih međuljudskih odnosa temeljene na povjerenju, međusobnom uvažavanju bez obzira na bilo koje vrste različitosti te razvijanje afirmativne konkurentnosti.

Daljnji razvoj projekta gradske kartice (RCC- Rijeka City Card)

U suradnji sa ZID-om Grada Rijeke i ostalim društvima i ustanovama u vlasništvu i suvlasništvu Grada, pokrenut je projekt uvođenja gradske kartice (RCC). Gradska kartica temeljena je na tehnologiji beskontaktnih karata, a koristit će se u KD Autotrolej za plaćanje usluge prijevoza kao vrijednosna i/ili pretplatna karta. Primjenom sustava gradske kartice bit će omogućeno bolje praćenje prodaje i korištenja karata, kao i uvođenje suvremenijih načina prodaje (bezgotovinsko plaćanje, kupnja karata putem interneta i kartomata). Uvođenjem novog sustava omogućiti će se daljnja optimizacija i unapređenje usluge javnog prijevoza putnika.

Komercijalizacija usluga prijevoza, servisa te oglasnih površina

Praćenjem novih tehnologija u KD Autotrolej, a poglavito onih iz područja prijevoza te vezano s njima i razvoj projektiranja i implementiranja svih oblika prijevoza i integriranja istih u cjelovite sustave otvara i dodatnu mogućnost povećanja prihoda i to angažiranjem:

 • slobodnih kapaciteta voznog parka kroz organizaciju povremenih prijevoza, odnosno izvanrednih vožnji i izleta,
 • slobodnih kapaciteta servisne radionice, koja se zbog potreba visoke učinkovitosti voznog parka, visoke kvalitete usluge prijevoza putnika i sigurnosti putnika mora razvijati kao sastavni dio poslovanja društva,
 • oglašavanja na vanjskim površinama voznog parka zbog atraktivnosti, odnosno dinamičnosti same oglasne poruke koja je neprestano izložena ciljanoj skupini i integrirana u svakodnevni život građana te samim time čini oglašavanja na autobusima jednim od bolje uočljivih načina vanjskog oglašavanja.

Zaključak

KD Autotrolej mora biti prepoznatljiv po dominantnoj vrhunskoj ulozi kao društvo čija je motivacija razvoj i unapređenje javnog prijevoza. Kontinuiranim radom na realizaciji zacrtanih ciljeva strategije, praćenjem i vrednovanjem postignutih rezultata, KD Autotrolej mora raditi na usvajanju novih tehnologija, inovacija i optimizaciji kako poslovnih procesa tako i poboljšanja usluga prema korisnicima u cilju ostvarenja vizije društva. Svojim poslovanjem KD Autotrolej mora kroz ostvarene vrijednosti ispuniti interese zaposlenika i vlasnika te interese šire društvene zajednice. Stalnom afirmativnom prisutnošću u javnosti mora izgraditi imidž dinamičnog, otvorenog i u svemu vodećeg društva u djelatnosti javnog prijevoza putnika.

Skip to content