1. VOZAČ/VOZAČICA AUTOBUSA – 8 radnika – natječaj je otvoren do 21. listopada 2021. godine; kandidati su dužni dostaviti: zamolbu, životopis, presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole, KOD 95, potvrdu o nekažnjavanju, ERPS, digitalnu karticu vozača, presliku svjedodžbe na adresu Školjić 15, 51 000 Rijeka.
    https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=115922081&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je  vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.