Sjednice Nadzornog odbora 2020

28. sjednica Nadzornog odbora 24. veljače 2020. godine

 1.  Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 27. prosinca 2019. godine
 2.  Prethodna suglasnost na Ugovor o nabavi robe Br. 03-VV-18-2 s ADRIA OIL d.o.o. Zagreb
 3. Prethodna suglasnost na Ugovor o nabavi robe Br. 05-MV-19 s INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
 4. Informacija o Planu nabave za 2020. godinu
 5. Razno

29. sjednica Nadzornog odbora 13. ožujka 2020. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 24. veljače 2020. godine2. Prethodna suglasnost na Aneks I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 40006-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka3. Prethodna suglasnost na Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika4. Informacija o izmjeni i dopuni Cjenika naplate izdavanja RCC Torpedo kartice i potvrda5. Razno

30. sjednica Nadzornog odbora 27. ožujka 2020. godine

 1. Prethodna suglasnost na Ugovor o okvirnom iznosu korištenja (zaduženja) kreditnog i garantnog potencijala Banke te osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretninama s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Umag2. Prethodna suglasnost na Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Umag3. Prethodna suglasnost na Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

31. sjednica Nadzornog odbora 15. svibnja 2020. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 13. ožujka 2020. godine2. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 27. ožujka 2020. godine3. Izvješće direktora o stanju u Društvu s prijedlogom mjera4. Informacija o umanjenju plaće radnika KD Autotrolej d.o.o.5. Prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD Autotrolej d.o.o. (VIII izmjene)6. Prethodna suglasnost na Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 40006-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka

  7. Prethodna suglasnost na Aneks III. Ugovoru za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

  8. Razno

32. sjednica Nadzornog odbora 22. svibnja 2020. godine

 1. Prethodna suglasnost na Ugovor o kreditu broj: 1100388041 s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

33. sjednica Nadzornog odbora 18. lipnja 2020. godine

 1. Davanje suglasnosti na odluke o odabiru nakon provedenog postupka javne nabave za ukupno 32 nova autobusa te prethodne suglasnosti na zaključenje odgovarajućih ugovora i to:a) na Odluku o odabiru za Grupu 1. za prigradske solo autobuse koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo br. 01-vv-19-1 kojom se odabire ponuda ponuditelja Autobus d.o.o. iz Zagreba te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 6.532.500,00 kn bez PDV-a,b) na Odluku o odabiru za Grupu 2. za gradske niskopodne zglobne autobuse koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo br. 01-vv-19-2 kojom se odabire ponuda ponuditelja Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 17.598.350,00 kn bez PDV-a,c) na Odluku o odabiru za Grupu 3. za gradsko – prigradske niskopodne solo autobuse koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin br. 01-vv-19-3 kojom se odabire ponuda ponuditelja Autobus d.o.o. iz Zagreba te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 16.807.500,00 kn bez PDV-a id) na Odluku o odabiru za Grupu 4. za gradsko – prigradske minibuse koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo br. 01-vv-19-4 kojom se odabire ponuda ponuditelja Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 8.046.500,00 kn bez PDV-a.2. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu cjenika – popusti na mjesečne osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske karte, ljetne dnevne i tjedne karte i pojedinačne karte u vozilu za razdoblje 01. 07. – 31. 08. 2020. godine.

34. sjednica Nadzornog odbora 6. srpnja 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 15. svibnja 2020. godine

2. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 22. svibnja 2020. godine

3. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 18. lipnja 2020. godine

4. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2019. godine

5. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu

6. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2019. godinu 6.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 6.2. Godišnje izvješće za 2019. godinu

7. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2019. godinu

8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.

9. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu

10. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine

11. Informacija o prijedlogu konačnog obračuna subvencije za 2019. godinu

12. Izvješće o poslovanju siječanj – ožujak 2020. godine

13. Izvješće o situaciji u Društvu zbog posljedica krize izazvane virusom COVID 19 i prijedlog mjera sanacije 13.1. Situacija u Društvu 13.2. Provedene mjere štednje 13.3. Prijedlog mjera sanacije

14. Projekcija poslovanja za 2020. godinu

15. Informacija o Sporazumu o načinu podmirenja potraživanja KD Autotroleja d.o.o. od Grada Rijeke

16. Informacija o Načinu pružanja komunalne usluge s primjenom od 1. srpnja 2020. godine

17. Razno

35. sjednica Nadzornog odbora 30. srpnja 2020. godine

1. Prethodna suglasnost na Ugovor o cesiji – tuzemni regresni broj: 5701067360 s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka i Gradom Rijekom i Ugovor o ustupu potraživanja – tuzemni regresni broj: 5701067360 s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

36. sjednica Nadzornog odbora 10. kolovoza 2020. godine

1. Informacija o Odluci o umanjenju plaće radnika KD Autotrolej za mjesece srpanj i kolovoz 2020. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o isplati dodataka na plaću, potpora i pomoći radnicima KD Autotrolej za mjesece srpanj i kolovoz 2020. godine

37. sjednica Nadzornog odbora 21. kolovoza 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 30. srpnja 2020. godine

2. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 10. kolovoza 2020. godine

3. Suglasnost na Odluku o odabiru Br. 600-05-20/17 za nabavu usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom, održavanje programskog rješenja za izradu kartica i upis prava kojom se odabire ponuda ponuditelja Penta d.o.o., Pula te prethodna suglasnost na Ugovor Br. 11-MV-20 s istim ponuditeljem u iznosu od 1.026.425,00 kuna bez PDV-a

4. Prethodna suglasnost na Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 40006-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o.

5. Suglasnost na Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika s primjenom od 1. srpnja 2020. do 31. kolovoza 2020. godine i od 1. rujna 2020. godine

6. Informacija o Načinu pružanja komunalne usluge s primjenom od 1. rujna 2020. godine

7. Prethodna suglasnost na Pravilnik o radu KD Autotrolej d.o.o.

8. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta KD Autotrolej d.o.o.

9. Odluka o potrebi ishodovanja prethodne suglasnosti Nadzornog odbora za popunjavanje radnih mjesta

10. Odluka o smanjenju plaće direktora KD Autotrolej d.o.o.

11. Razno

38. sjednica Nadzornog odbora 31. kolovoza 2020. godine

1. Suglasnost na Odluku o odabiru Br. 600-04-19/01 za sklapanje II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge osiguranja kojom se odabire ponuda ponuditelja Euroherc osiguranje d.d., Zagreb te prethodna suglasnost na Ugovor Br. 03-VV-19-2 s istim ponuditeljem u iznosu od 4.231.551,04 kuna

2. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnog mjesta: Ekspert za odnose s javnošću

39. sjednica Nadzornog odbora 15. rujna 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. kolovoza 2020. godine

2. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 31. kolovoza 2020. godine

3. Izvješće o poslovanju za razdoblje I-VI/2020. godine

4. Prethodna suglasnost na Aneks III. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 400-06-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o.

5. Prethodna suglasnost na Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području Grada Opatije (PSO Ugovor) s Gradom Opatija i prethodna suglasnost na Anex 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području Grada Opatije (PSO Ugovor) s Gradom Opatija

6. Informacija o I. Dodatku Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 118-025/2017 s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Zagreb

7. Razno

40. sjednica Nadzornog odbora 28. rujna 2020. godine

1. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2020. godinu

41. sjednica Nadzornog odbora 23. listopada 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 15. rujna 2020. godine

2. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 28. rujna 2020. godine

3. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta KD Autotrolej d.o.o. (1. izmjene)

4. Informacija o Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje poslovnih usluga s Poslovni sustavi d.o.o.

5. Prethodna suglasnost na Aneks IV. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 400-06-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o.

6. Informacija o Sporazumu o preuzimanju radnika s Poslovni sustavi d.o.o.

7. Prethodna suglasnost na Anex 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s RIJEKA plus d.o.o.

8. Informacija o Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika s RIJEKA plus d.o.o.

9. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnih mjesta temeljem Sporazuma o preuzimanju radnika Poslovni sustavi d.o.o., prethodna suglasnost za popunjavanje radnih mjesta temeljem Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika RIJEKA plus d.o.o. i prethodna suglasnost za popunjavanje radnih mjesta temeljem javnog natječaja

10. Prethodna suglasnost na Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu

11. Informacija o Odluci o umanjenju plaće radnika KD Autotrolej d.o.o. za mjesec rujan i listopad 2020. godine

12. Informacija o prijedlogu Kolektivnog ugovora za radnike KD Autotrolej d.o.o. s primjenom od 1. studenog 2020. godine

13. Stavljanje van snage Odluke o smanjenju plaće direktora KD Autotrolej d.o.o.

14. Razno

41. sjednica Nadzornog odbora 28. listopada 2020. godine

10. Informacija o Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje poslovnih usluga s Poslovni sustavi d.o.o.

11. Prethodna suglasnost na Aneks IV. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 400-06-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o.

12. Informacija o Sporazumu o preuzimanju radnika s Poslovni sustavi d.o.o.

13. Prethodna suglasnost na Anex 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s RIJEKA plus d.o.o.

14. Informacija o Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika s RIJEKA plus d.o.o.

15. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnih mjesta temeljem Sporazuma o preuzimanju radnika Poslovni sustavi d.o.o. i prethodna suglasnost za popunjavanje radnih mjesta temeljem Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika RIJEKA plus d.o.o.

42. sjednica Nadzornog odbora 3. studenog 2020. godine

1. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnog mjesta: Vozač autobusa (10 izvršitelja)

43. sjednica Nadzornog odbora 24. studenog 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 41. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 23. i 28. listopada 2020. godine

2. Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 3. studenog 2020. godine

3. Izvješće o poslovanju za razfoblje I-IX/2020. godine

4. Model obračuna subvencije za 2021. godinu

5. Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2021. godinu

6. Anex 2. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji

7. Okvirni ugovor u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Općine Lovran (PSO Ugovor) i Anex 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom ineteresu i osiguranja javnog prijevoza na području Općine Lovran (PSO Ugovor)

8. Okvirni ugovor u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Općine Mošćenička Drafa (PSO Ugovor) i Anex 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom ineteresu i osiguranja javnog prijevoza na području Općine Mošćenička Draga  (PSO Ugovor)

9. Aneks br. 1 Ugovora o kreditu br. 9600015466 s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Umag

10. Razno

 

44. sjednica Nadzornog odbora 21. prosinca 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 43. sjednice nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 24. studenog 2020. godine

2. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2021. godinu

3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu

4. Razno

45. sjednica Nadzornog odbora 12. veljače 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 44. sjendice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. prosinca 2020. godine

2. Izvještaj o izvršenju Plana nabave za 2020. godinu

3. Plana nabave za 2021. godinu

4. Prethodna suglasnost za popunjavanje radnog mjesta temeljem javnog natječaja: Čistač 02 (4 izvršitelja)

5. Razno

Skip to content