Sjednice Nadzornog odbora 2023

10. sjednica Nadzornog odbora Društva 13. veljače 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 20. prosinca 2022. godine
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – 2. izmjena
3. Ugovor za nabavu poslovnih usluga br. 400-06-23/4-1 s Poslovni sustavi d.o.o.
4. Plan nabave za 2023. godinu
5. Način pružanja komunalne usluge
6. Razno

11. sjednica Nadzornog odbora Društva 6. ožujka 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 13. veljače 2023. godine
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – 3. izmjene
3. Kolektivni ugovor za radnike KD Autotrolej d.o.o.
4. Razno

12. sjednica Nadzornog odbora Društva 23. ožujka 2023. godine

1. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

13. sjednica Nadzornog odbora Društva 31. ožujka 2023. godine

1. Anex 3. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21-37 s Energo d.o.o.

14. sjednica Nadzornog odbora Društva 6. travnja 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 6. ožujka 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 23. ožujka 2023. godine
3. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 31. ožujka 2022. godine
4. Odluka o odabiru, Okvirni sporazum za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS na razdoblje od dvije godine, ev.br. nabave 01-VV-22 s INA-Industrija nafte d.d. Zagreb i 1. godišnji Ugovor za predmet nabave Dizelsko gorivo EURODIESEL BS, ev.br. nabave 01-VV-22-1 s INA – Industrija nafte d.d.
5. Način pružanja komunalne usluge
6. Ažurirani Strateški plan interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine
7. Godišnji plan Odjela interne revizije Poslovni sustavi d.o.o. za 2023. godinu
8. Razno

15. sjednica Nadzornog odbora Društva 19. travnja 2023. godine

1.Odluka o odabiru i Ugovor za predmet nabave Opskrba električnom energijom,ev.br. nabave 05-MV-23 s HEP – OPSKRBA d.o.o.

16. sjednica Nadzornog odbora Društva 22. svibnja 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 6. travnja 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. travnja 2023. godine
3. Informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o.
4. Ugovor o kreditu broj 1100388041 – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 3.350.000,00 EUR s Erste&Steiermarkische bank d.d.
5. Razno

17. sjednica Nadzornog odbora Društva 29. svibnja 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 22. svibnja 2023. godine
2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2022. godine
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2022. godinu
3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2022. godinu
5. Konačni obračun subvencije za 2022. godinu
6. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2022. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2022. godine
10. Anex 4. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21-37 s Energo d.o.o.
11. Razno

18. sjednica Nadzornog odbora Društva 7. lipnja 2023. godine

1.Ugovor o nabavi robe Br. 400-06-21/59-1 s Energo d.o.o. Rijeka

19. sjednica Nadzornog odbora Društva 15. lipnja 2023. godine

1. Aneks br. 0-23-1630/1 (05-MV-23) Ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca Broj: 0-23-1630 s HEP – OPSKRBA d.o.o.

20. sjednica Nadzornog odbora Društva 7. srpnja 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane dana 29. svibnja 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane elektronskim putem dana 7. lipnja 2023. godine
3. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane dana 15. lipnja 2023. godine
4. Prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu –1. izmjene
5. Prethodna suglasnost na Pravilnik o službenoj odjeći
6. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine
7. Razno

21. sjednica Nadzornog odbora Društva 11. kolovoza 2023. godine

1. Prethodna suglasnost na Ugovor za nabavu usluge održavanja vozila Br. 400-06-23/38-1 s TD Rijeka plus d.o.o.

22. sjednica Nadzornog odbora Društva 16. kolovoza 2023. godine

1. Prethodna suglasnost na Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2023.-7.319 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije

23. sjednica Nadzornog odbora Društva 5. rujna 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane dana 7. srpnja 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane elektronskim putem dana 11. kolovoza 2023. godine
3. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane elektronskim putem dana 16. kolovoza 2023. godine
4. Prethodna suglasnost na Dodatak I. Ugovora o javnoj nabavi sustava najave dolaska autobusa na autobusno stajalište i programsko rješenje za mobilnu i web aplikaciju javnog prijevoza putnika br. 10-VV-21, zaključenog s Penta d.o.o. Pula
5. Razno

24. sjednica Nadzornog odbora Društva 21. rujna 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 5. rujna 2023. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2023. godine
3. Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2023. godinu
4. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2023. godinu
5. Informacija o Odluci Općine Kostrena o prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
6. Razno

25. sjednica Nadzornog odbora Društva 16. listopada 2023. godine

1. Dodatak II. Ugovora o javnoj nabavi sustava najave dolaska autobusa na autobusno stajalište i programsko rješenje za mobilnu i web aplikaciju javnog prijevoza putnika br. 10-VV-21 s Penta d.o.o.

26. sjednica Nadzornog odbora Društva 30 listopada 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. rujna 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 16. listopada 2023. godine
3. Odluka o odabiru i Ugovor o nabavi usluge Br. 124-VV-23 za nabavu usluge posredovanja pri zapošljavanju radnika s Bosak employment d.o.o.
4. Anex 1. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21/59-1 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s Energo d.o.o.
5. Dodatak I. Ugovora o nabavi usluge Br. 05-MV-22 za nabavu usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom, održavanje programskog rješenja za izradu kartica i upis prava s Penta d.o.o.
6. Razno

27. sjednica Nadzornog odbora Društva 28. studenog 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 30. listopada 2023. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2023. godine
3. Odluka o modelu obračuna subvencije za 2024. godinu
4. Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu
5. Anex 5. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije (Anex za 2024. godinu)
6. Dodatak broj 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.2.13.0001. „Jačanje sustava javnog prijevoza“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa projekata Europske unije
7. Razno

28. sjednica Nadzornog odbora Društva 19. prosinca 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 28. studenog 2023. godine
2. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2024. godinu
3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu
4. Ugovaranje osiguranja za KD Autotrolej d.o.o. do okončanja postupka zajedničke javne nabave koju provodi TD Poslovni sustavi d.o.o.
5. Izmjene i dopune ažuriranog Strateškog plana interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine
6. Godišnji plan Odjela interne revizije Poslovni sustavi d.o.o. za 2024. godinu
7. Razno

29. sjednica Nadzornog odbora Društva 21. prosinca 2023. godine

1. Anex 4.1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije

Skip to content