Natječaj za izbor i imenovanje direktora

Temeljem odredbe članka 35. i 36. Društvenog ugovora Komunalnog društva AUTOTROLEJ d.o.o. Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da ima VSS/VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij)
  2. da ima najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  3. organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika diplome)
  3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (original ili ovjerena preslika ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani o podacima o radno pravnom statusu koji se vode pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
  4. potvrdu poslodavca ili preslike ugovora o radu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
  5. potvrdu o državljanstvu (original ili ovjerena preslika domovnice ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani )
  6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana objave ovog natječaja (original ili ovjerena preslika ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani)
  7. pisani dokument „Vizija društva do 2026. godine“

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina i drugi uvjeti, utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu: KD Autotrolej d.o.o., Školjić 15, Rijeka, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora.“

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.


Skip to content